Algemene voorwaarden

Moodz Spa & Resort is onderdeel van Salina Breuk, Unipessoal LDA, geregistreerd onder nr. 516521420.

Artikel 1 (Toepassingsgebied)

 • Op de tussen Moodz Spa & Resort en de te huisvesten gast(en) af te sluiten overeenkomsten voor logies en aanverwante overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing. Alle bijzonderheden die hierin niet zijn opgenomen worden beheerst door wet- en regelgeving en/of algemeen aanvaarde gebruiken.
 • Indien Moodz Spa & Resort een bijzondere overeenkomst met de gast heeft gesloten, voor zover deze bijzondere overeenkomst niet in strijd is met de wet- en regelgeving en de algemeen aanvaarde gebruiken, heeft de bijzondere overeenkomst voorrang boven de bepalingen van deze voorwaarden, onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid.

Artikel 2 (aanvraag verblijfsovereenkomst)

 • De gast die voornemens is een verblijfsovereenkomst met Moodz Spa & Resort aan te gaan, dient Moodz Spa & Resort van de volgende gegevens in kennis te stellen:
  1. Naam, kopie van de identificatie- of paspoortgegevens, geslacht, nationaliteit en geboortedatum.
  2. Datum van logies en geschatte aankomsttijd
  3. Verblijfskosten (volgens ingesteld in het systeem op het moment van boeking)
  4. Andere gegevens die Moodz Spa & Resort noodzakelijk acht.
 • Indien de gast tijdens zijn verblijf bij Moodz Spa & Resort vraagt om zijn verblijf te verlengen na de datum in alinea (2) van het voorgaande lid, wordt dit beschouwd als een aanvraag voor een nieuw logiescontract op het moment dat dit verzoek wordt gedaan.
 • 35% van het totale bedrag dient binnen 12 uur na de boeking voldaan worden, anders wordt de boeking geannuleerd. Het eindbedrag van de 65% van het totale bedrag dient te worden voldaan 35 dagen voor aankomst, dit kan geschieden door diverse betaalmethodes via onze website.Gebeurt dit niet, dan uiterlijk op de dag van aankomst bij Moodz Spa & Resort in cash. Dit is exclusief de waarborg!

Artikel 3 (Sluiten van verblijfsovereenkomsten enz.)

 • Een verblijfsovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten wanneer Moodz Spa &
  Resort de aanvraag overeenkomstig het voorgaande artikel naar behoren heeft aanvaard. Dit geldt echter niet wanneer is aangetoond dat Moodz Spa & Resort de aanvraag niet heeft aanvaard.
 • De aanbetaling zal in de eerste plaats worden gebruikt overeenkomstig de door de gast te betalen deposito- en annuleringsvoorwaarden van Moodz Spa & Resort, in de tweede plaats voor annuleringskosten als bedoeld in artikel 6 en in de derde plaats voor schadevergoeding als bedoeld in artikel 17, voor zover van toepassing. Het eventuele restant zal worden terugbetaald bij de betaling van de accommodatie zoals vermeld in artikel 11. Aanbetaling dient binnen 12 uur te worden betaald, ten tijde van de boeking.
 • Betaalt de gast de aanbetaling (binnen 12 uur na boeking) niet op de in lid 2 genoemde datum, dan is de verblijfsovereenkomst nietig. Dit geldt echter alleen in het geval dat de gast op deze wijze door Moodz Spa & Resort bij de bepaling van de termijn voor de betaling van de waarborg is geïnformeerd.
 • Er dient een waarborg in cash betaald te worden bij aankomst. Voor de villa is dat € 500,00 en voor de lodge € 300,00.De waarborg zal binnen 5 dagen teruggestort worden op de bankrekening, mits de accommodatie netjes wordt achter gelaten en er geen spullen kapot zijn.

Artikel 4 (Bijzondere overeenkomsten zonder waarborgsom)

 • Onverminderd het bepaalde in lid 2 van het voorgaande artikel kan Moodz Spa & Resort een bijzondere overeenkomst sluiten waarbij geen verblijfswaarborg wordt verlangd nadat de overeenkomst is gesloten zoals bepaald in hetzelfde lid.
 • Indien Moodz Spa & Resort bij de aanvaarding van de aanvraag voor een verblijfsovereenkomst niet heeft verzocht om betaling van de waarborgsom als bedoeld in lid 2 van het voorgaande artikel en/of de datum van betaling van de waarborgsom niet heeft vastgesteld, wordt de overeenkomst behandeld alsof Moodz Spa & Resort een bijzondere overeenkomst als bedoeld in het voorgaande lid heeft aanvaard.
 • Indien Moodz Spa & Resort bij de aanvaarding van de aanvraag voor een verblijfsovereenkomst niet heeft verzocht om betaling van de waarborgsom zoals bepaald in lid 2 van het voorgaande artikel en/of de datum van betaling van de waarborgsom niet heeft vermeld, wordt deze behandeld alsof Moodz Spa & Resort een in het voorgaande lid voorgeschreven bijzondere overeenkomst heeft aanvaard.

Artikel 5 (Weigering van logiesovereenkomsten)

Moodz Spa & Resort kan weigeren een verblijfsovereenkomst te sluiten in een van de
volgende gevallen:

 • De aanvraag voor logies is niet in overeenstemming met de bepalingen van deze
  voorwaarden;
 • Alle kamers van het resort zijn gereserveerd;
 • De persoon die logies zoekt in Moodz Spa & Resort wetten en verordeningen overtreedt of in strijd handelt met de openbare orde of goede zeden met betrekking tot zijn logies;
 • De persoon die het Moodz Spa & Resort bezoekt behoort tot of is gelieerd aan een georganiseerde misdaadgroep of is een erkende crimineel of gelieerde partij van een georganiseerde misdaadgroep (hierna "misdaadgroepen" en "gangster"), volgens de plaatselijke autoriteiten.
 • De persoon die het resort bezoekt is lid van een corporatie of andere groep die beheerd of bestuurd wordt door een bende of bendeleden;
 • De persoon is lid van een vennootschap waarvan een of meer bendeleden deel uitmaken;
 • De persoon die het resort bezoekt, verricht handelingen die de andere gasten ernstig verstoren;
 • De persoon die het resort bezoekt gaat over tot dwanghandelingen zoals geweld tegen het personeel, bedreiging of chantage van het personeel, of stelt een onredelijke eis, of staat bekend om een verleden van soortgelijke handelingen;
 • De persoon die in het resort verblijft kan duidelijk worden geïdentificeerd als drager van een besmettelijke ziekte;
 • Moodz Spa & Resort niet in staat accommodatie te verschaffen als gevolg van natuurrampen, storingen van faciliteiten en/of andere onvermijdelijke oorzaken;
 • De persoon die het resort bezoekt is dronken en kan andere gasten tot last zijn;
 • De persoon vraagt een kamer aan met de verborgen bedoeling winst te maken voor zichzelf of een derde door bijvoorbeeld artikelen te verkopen op en rondom het resort of in de door hem geboekte kamer.
 • De persoon niet voldoet aan de bepalingen van deze voorwaarden of aan de bepalingen betreffende de betaling en/of de annulering van de kamer die bij de reservering(en) zijn vastgesteld.

Artikel 6 (recht op annulering van het contract door de gast)

 • De gast heeft het recht het contract te annuleren door Moodz Spa & Resort hiervan op de hoogte te stellen.
 • Indien de gast de verblijfsovereenkomst geheel of gedeeltelijk heeft geannuleerd door oorzaken waarvoor de gast aansprakelijk is (behalve wanneer het Moodz Spa & Resort de betaling van de verblijfswaarborg heeft gevraagd binnen een bepaalde termijn zoals voorgeschreven in lid 2 van artikel 3 en de gast de overeenkomst vóór de betaling heeft geannuleerd).De gast dient annuleringskosten te betalen volgens de annuleringsvoorwaarden die op de website van Moodz Spa & Resort zijn vastgesteld. Indien echter een bijzonder contract is gesloten zoals voorgeschreven in artikel 4, lid 1, geldt dit alleen wanneer Moodz Spa & Resort de gast op de hoogte heeft gesteld van zijn verplichting tot betaling van de annuleringskosten in geval van annulering door de gast.

Artikel 6a (Check-in)

 • De check-in op de dag van aankomst loopt vanaf 15.00 – 17.00 uur. De aankomst tijd dien je aan ons door te geven (d.m.v. whatsapp), omdat je opgewacht wordt door één van onze teamleden.Mocht je na 17.00 uur aankomen, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten zodat de “zelf check-in” uitgelegd kan worden.
 • Indien de gast zonder voorafgaande kennisgeving niet voor 22.00 uur (of 2 uur na het vermoedelijke tijdstip van aankomst indien vooraf door de gast aangegeven) op de logiesdatum verschijnt, wordt dit beschouwd als annulering van de logiesovereenkomst door de gast.

Artikel 7 (recht op opzegging van de verblijfsovereenkomst door Moodz Spa & Resort)

Moodz Spa & Resort kan de verblijfsovereenkomst opzeggen indien;

 1. De gast heeft de door Moodz Spa & Resort gevraagde gegevens niet meegedeeld vóór de in artikel 2, lid 1, bepaalde datum.
 2. Moodz Spa & Resort heeft de betaling van de verblijfswaarborg gevraagd zoals voorzien in artikel 3, lid 2, maar deze niet ontvangen op de vastgestelde datum.
 3. Een van de leden 3 tot en met 11 van artikel 5 is van toepassing.
 4. De gast houdt zich niet aan verboden handelingen zoals roken in het pand, knoeien met brandblusvoorzieningen en anderszins overtreden van het reglement.

Indien Moodz Spa & Resort de verblijfsovereenkomst overeenkomstig het voorgaande lid heeft opgezegd, zal Moodz Spa & Resort de gast geen kosten in rekening brengen voor de diensten die hij gedurende de contractperiode niet heeft ontvangen.

Artikel 8 (Registratie)

De gast dient op voorhand de volgende gegevens aan Moodz Spa & Resort te laten registreren:

 • Naam, leeftijd, geslacht, nationaliteit, kopie legitimatiebewijs of paspoort.
 • Geschatte tijd van aankomst.
 • Andere door Moodz Spa & Resort noodzakelijk geachte gegevens.

Artikel 9 (openingstijden)

 • De gasten die op het resort verblijven hebben het recht om de ruimtes te gebruiken vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst tot 11.00 uur de volgende ochtend. Indien de gast echter gedurende een bepaalde periode onafgebroken op het resort verblijft, mag de gast de ruimtes de gehele dag gebruiken, met uitzondering van de dagen van aankomst en vertrek.
 • Niettegenstaande het bepaalde in het voorgaande lid kan Moodz Spa & Resort de gast toestaan om de ruimtes langer dan de in het voorgaande lid bepaalde tijd te gebruiken. In dit geval worden echter extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 10 (Naleving van het reglement)

De gast dient zich te houden aan het reglement dat door Moodz Spa & Resort is opgesteld.

Artikel 11 (Betaling van verblijfskosten)

 • De in het voorgaande lid genoemde verblijfskosten e.d. dienen bij aankomst van de gast of op verzoek van Moodz Spa & Resort te worden voldaan.
 • De verblijfskosten zijn ook verschuldigd indien de gast vrijwillig geen gebruik maakt van de hem door Moodz Spa & Resort ter beschikking gestelde accommodatie.

Artikel 12 (Verplichtingen van Moodz Spa & Resort)

 • Moodz Spa & Resort betaalt de gast een schadevergoeding voor de schade die Moodz Spa & Resort bij de uitvoering of niet-uitvoering van de verblijfsovereenkomst en/of daarmee samenhangende overeenkomsten aan de gast heeft toegebracht. Dit geldt echter niet wanneer de schade is veroorzaakt door oorzaken waarvoor Moodz Spa & Resort niet aansprakelijk is.
 • De aansprakelijkheid van Moodz Spa & Resort voor de logies begint zodra de gast zich heeft aangemeld en eindigt zodra de gast het resort verlaat.

Artikel 13 (Wanneer het niet mogelijk is gecontracteerde kamers ter beschikking te stellen)

 • Indien Moodz Spa & Resort de gast geen gecontracteerde kamers kan aanbieden, zal Moodz Spa & Resort met toestemming van de gast een andere accommodatie van dezelfde kwaliteit aanbieden.
 • Indien ondanks de bepalingen van het voorgaande lid geen alternatieve regeling kan worden getroffen, zal Moodz Spa & Resort een vergoeding betalen die gelijk is aan de annuleringskosten en de vergoeding zal worden aangewend voor het herstel van de schade. Indien Moodz Spa & Resort echter niet in staat is om voor alternatieve accommodatie te zorgen door oorzaken waarvoor Moodz Spa & Resort niet aansprakelijk is, zal de vergoeding niet aan de gast worden betaald.

Artikel 14 (Behandeling van in bewaring gegeven voorwerpen)

 • Moodz Spa & Resort is niet aansprakelijk indien een in de kamer gedeponeerd voorwerp of waardevol voorwerp gebroken, beschadigd of gestolen wordt.
 • Moodz Spa & Resort zal de gast schadeloos stellen wanneer verlies, breuk of andere schade is veroorzaakt, door opzet of nalatigheid van Moodz Spa & Resort, aan de goederen of kostbaarheden die op het terrein van Moodz Spa & Resort zijn gebracht.

Artikel 15 (Bewaring van bagage en/of bezittingen van de gast)

 • Wanneer de bagage van de gast voor zijn aankomst in Moodz Spa & Resort is gebracht, is Moodz Spa & Resort slechts gehouden deze te bewaren indien het verzoek van de gast om zijn bagage te bewaren vooraf door Moodz Spa & Resort is aanvaard.
 • Wanneer de bagage of bezittingen van de gast na het uitchecken worden aangetroffen en de eigendom van het artikel is bevestigd, zal Moodz Spa & Resort de eigenaar van het achtergelaten artikel informeren en om verdere instructies vragen. Wanneer dergelijke instructies niet door de eigenaar aan Moodz Spa & Resort worden gegeven of wanneer de eigendom niet wordt bevestigd, zullen de waardevolle voorwerpen of voorwerpen die persoonlijke informatie bevatten binnen 7 dagen na het vinden ervan aan het dichtstbijzijnde politiebureau worden overhandigd. Alle andere voorwerpen zullen, indien zij niet binnen 3 maanden na hun vondst worden opgeëist, op passende wijze worden verwijderd.Eten of drinken dat de netheid van Moodz Spa & Resort kan aantasten en andere
  zaken zoals sigaretten en tijdschriften worden echter op dezelfde dag verwijderd als
  waarop ze zijn gevonden.
 • De aansprakelijkheid van Moodz Spa & Resort voor het bewaren van de handbagage en/of bezittingen van de gast in de in de leden 1 en 2 hierboven beschreven gevallen is conform de bepalingen van respectievelijk lid 1 en lid 2 van het voorgaande artikel.

Artikel 16 (Aansprakelijkheid voor parkeren)

Moodz Spa & Resort is niet aansprakelijk voor de bewaring van het voertuig van de gast wanneer deze gebruik maakt van de parkeerplaats van Moodz Spa & Resort, aangezien Moodz Spa & Resort slechts een parkeerplaats ter beschikking stelt en niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het beheer van het voertuig.

Artikel 17 (Aansprakelijkheid van de gast)

De gast dient Moodz Spa & Resort te vergoeden voor alle schade die is veroorzaakt door opzet of nalatigheid van de gast.

Artikel 18 (Bevoegdheid en toepasselijke wetgeving)

Alle geschillen over het logiescontract tussen Moodz Spa & Resort en de gast zullen worden beslecht door de rechtbank of arrondissementsrechtbank die bevoegd is voor de plaats waar Moodz Spa & Resort is gevestigd en in overeenstemming met de Portugese wet.

Artikel 19 (Toegankelijkheid of speciale behoeften)

Aangezien Moodz Spa & Resort zich in een berggebied bevindt, beschikt het niet over sociale ruimtes die volledig toegankelijk zijn. Zie voor meer informatie hierover de website: www.moodz.pt.

Artikel 20 (Geschillenregeling)

Indien een geschil voortvloeit uit of verband houdt met dit contract, of de schending ervan, en indien dit geschil niet door onderhandelingen kan worden opgelost, komen de partijen overeen te goeder trouw te trachten het geschil op te lossen door bemiddeling overeenkomstig het bemiddelingsreglement van de Portugese Arbitragevereniging, alvorens hun toevlucht te nemen tot arbitrage in verband met deze overeenkomst.

Indien de in bovenstaand artikel bedoelde bemiddeling niet tot een oplossing van het geschil leidt, zal het geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, met inbegrip van een geschil over de geldigheid of het bestaan van de overeenkomst, worden beslecht door de rechtbank van Faro, Portugal.

Artikel 21 (Gebruik van persoonsgegevens)

Moodz Spa & Resort respecteert de privacy van de gebruikers en verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de aan ons verstrekte persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacy en persoonsgegevens
Het privacybeleid van Moodz Spa & Resort, hierna te noemen het beleid, is van toepassing op alle verzamelde gegevens, voortvloeiend uit het gebruik van Moodz Spa & Resort of de website van Moodz Spa & Resort, waarmee de gebruiker als natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd, en geeft daarmee zijn/haar toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden die in dit beleid zijn opgenomen.

Wij hopen dat dit beleid u helpt te begrijpen wat voor soort informatie wij verzamelen, de reden voor deze verzameling en de manier waarop wij deze verwerken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om een persoon te identificeren, zoals de naam, het e-mailadres, het postadres, het telefoon-/mobiel nummer of andere gegevens die voor Moodz Spa & Resort noodzakelijk zijn om de aan de eindgebruiker gevraagde informatie of dienst te kunnen leveren.

Moodz Spa & Resort, in samenwerking met zijn technologische partners die functies leveren voor de reserveringsmotor en het abonnement op nieuwsbrieven, verzamelt niet automatisch persoonlijke informatie. Alle persoonlijke informatie wordt, met toestemming van de gebruiker, verstrekt via formulieren die de volgende doeleinden dienen:

 • Levering van diensten voor boekingen en reserveringen - zodat wij onze diensten kunnen leveren, zullen wij de persoonsgegevens strikt noodzakelijk voor dit doel behandelen. Bovendien zullen uw gegevens nog steeds worden verwerkt voor alle voorafgaande en post-service communicatie totdat het gehele proces is voltooid.
 • Het verlenen van communicatiediensten, het verduidelijken van twijfels, suggesties en/of klachten; - het uitvoeren van marketingactiviteiten.
 • Marketingeffecten - waarbij wij u op de hoogte houden van ons nieuws, promoties enz.

Alle eindgebruikers zullen niet-persoonlijke gegevens verzamelen voor statistische doeleinden, van het IP-adres (adres dat de locatie van een bepaalde computer aangeeft), de browser die het gebruikt, het besturingssysteem (OS) dat het gebruikt, het aantal interacties en de tijd die op de site was, waarbij geen enkel verband wordt gelegd tussen IP-adres, of andere gegevens die niet persoonlijk zijn, en elke gebruiker die in onze database is geregistreerd. Moodz Spa & Resort zal de verstrekte persoonsgegevens bewaren voor de periode die nodig is voor het leveren van diensten, de respectieve facturering en de naleving van wettelijke verplichtingen.

Delen van informatie en gegevensbeveiliging Moodz Spa & Resort verkoopt de persoonsgegevens van zijn gebruikers niet aan derden. Moodz Spa & Resort kan in de volgende omstandigheden persoonsgegevens doorgeven aan andere bedrijven of personen:

 • Wanneer de gebruiker toestemming heeft gegeven of wanneer dit nodig is om een product of dienst te leveren (in deze gevallen alleen de minimale informatie die nodig is om aan het verzoek te voldoen). Ondanks alle inspanningen is het voor Moodz Spa & Resort niet mogelijk om de volledige en absolute onschendbaarheid van de veiligheid van de informatie in zijn bezit te garanderen en roept daarom op tot het nemen van alle voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens bij het gebruik van internet.
 • Recht op wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat u ons toestemming hebt gegeven of om een overeenkomst na te komen. U kunt verzoeken dat uw gegevens worden verwijderd.
 • U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens voor een bepaalde periode op te schorten als u van mening bent dat wij dit niet op een biddelijke basis doen. Ten slotte kunt u in bepaalde omstandigheden eisen dat wij geen geautomatiseerde verwerking of profilering uitvoeren.

Als u wilt dat uw persoonsgegevens niet langer deel uitmaken van de computerbestanden van Moodz Spa & Resort, kunt u te allen tijde het recht op annulering en verwijdering van gegevens uitoefenen.

Wij zijn niet verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming te hebben, dus elke vraag met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens moet worden gesteld via ons contactformulier op onze website: www.moodz.pt.

Update privacy beleid.
Dit document kan ten allen tijde worden gewijzigd naarmate onze verwerking van persoonsgegevens en verwerkingsdiensten evolueren. Als we uw persoonsgegevens willen gebruiken op een manier die we nog niet eerder hebben vastgesteld, nemen we contact met u op om informatie over dat gebruik te verstrekken en, indien nodig, om uw toestemming te vragen.

Als de wijziging substantieel is en gevolgen heeft voor de manier waarop Moodz Spa & Resort de persoonsgegevens van zijn gebruikers gebruikt, zullen zij via een kennisgeving op de hoogte worden gebracht.

Zie tevens onze privacy verklaring, deze kunt u downloaden op onze pagina downloads.

Klachtrecht
Als u een klacht heeft over onze omgang met uw persoonsgegevens, geven wij er de voorkeur aan dat u eerst rechtstreeks contact met ons opneemt, zodat wij uw klacht kunnen oplossen.

U kunt echter ook contact opnemen met de Nationale Commissie voor gegevensbescherming via haar website https://www.cnpd.pt/ of op het adres: Nationale Commissie voor gegevensbescherming, Rua de São Bento no 148-301200-821 Lissabon, Portugal.

Artikel 22 (Overmacht)

Geen der Partijen is aansprakelijk voor een verzuim of vertraging in de uitvoering van een verplichting uit hoofde van dit contract die te wijten is aan een van de volgende oorzaken (welke oorzaken hierna worden aangeduid als "Overmacht"), voor zover deze oorzaken buiten haar redelijke controle liggen:

Overmacht, ongevallen, rellen, oorlog, terroristische acties, epidemieën, pandemieën (met inbegrip van de Covid-19 pandemie en soortgelijke pandemieën), quarantaine, burgerlijke onlusten, het uitvallen van communicatiefaciliteiten, het uitvallen van webhosts, het uitvallen van internet service providers, natuurrampen, handelingen of nalatigheden van de overheid, wijzigingen in wet- en regelgeving, nationale stakingen, brand, explosies of een algemeen gebrek aan beschikbaarheid van grondstoffen of energie.

Om twijfel te voorkomen, omvat overmacht niet (a) financiële moeilijkheden of het onvermogen van een partij om winst te maken of een financieel verlies te vermijden, (b) veranderingen in marktprijzen of -omstandigheden, of (c) het financiële onvermogen van een partij om haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen.

Artikel 23 (evenementen)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten betreffende de huur en het gebruik van de facaliteiten op Moodz Spa & Resort voor het houden van evenementen zoals retraites en yogalessen, enz.

Elke onderverhuur of verdere verhuur van gehuurde ruimtes en uitnodigingen voor interviews, verkoopevenementen en soortgelijke evenementen vereisen de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Moodz Spa & Resort.

De voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing indien zij het voorwerp zijn geweest van een uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke overeenkomst. Een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van de reserveringsaanvraag van de klant door Moodz Spa & Resort.

Indien de Klant niet de feitelijke organisator is of indien de organisator gebruik maakt van de diensten van een handelsagent of organisator die optreedt in de hoedanigheid van de klant, zijn de klant en de organisator jegens Moodz Spa & Resort hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Moodz Spa & Resort is aansprakelijk voor de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Voor zover een dergelijke uitsluiting wettelijk is toegestaan, heeft de klant geen recht op schadevergoeding.

Deze bepaling kent haar uitzondering bij schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid in gevallen waarin Moodz Spa & Resort verantwoordelijk is voor een plichtsverzuim, alsmede bij alle andere schade als gevolg van een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door Moodz Spa & Resort.

In geval van storingen of gebreken in de dienstverlening van Moodz Spa & Resort, zal Moodz Spa & Resort zich inspannen om de situatie te verhelpen zodra het hiervan kennis heeft genomen of een klacht van de klant heeft ontvangen. De klant zal alles doen wat redelijkerwijs verwacht kan worden om de storing te helpen opheffen en de schade tot een minimum te beperken. Bovendien verbindt de klant zich ertoe Moodz Spa & Resort tijdig te wijzen op de mogelijkheid van ongewoon grote schade.

Elke vordering tegen Moodz Spa & Resort verjaart na 6 maanden na vertrek, tenzij in dwingende wettelijke bepalingen langere termijnen zijn voorzien.

Indien het aantal deelnemers wijzigt, dient de klant Moodz Spa & Resort hiervan uiterlijk 8 werkdagen voor het begin van de manifestatie in kennis te stellen, de wijziging dient schriftelijk door Moodz Spa & Resort te worden goedgekeurd.

In geval van verhoging van het aantal deelnemers wordt het werkelijke aantal deelnemers in rekening gebracht.

Indien het aantal deelnemers meer dan 5% afwijkt, is Moodz Spa & Resort gerechtigd de overeengekomen prijzen opnieuw vast te stellen en de bevestigde ruimtes te wijzigen, tenzij dit voor de klant onredelijk is.

Indien de overeengekomen begin- en eindtijden van de manifestatie worden gewijzigd en Moodz Spa & Resort met deze wijzigingen instemt, kan Moodz Spa & Resort een passende vergoeding vragen voor de eventuele extra beschikbaarheid van diensten, tenzij de wijzigingen onder de verantwoordelijkheid van Moodz Spa & Resort vallen.

Uitzonderingen op deze bepaling zijn onderworpen aan een schriftelijke overeenkomst met Moodz Spa & Resort. In dergelijke gevallen zal een bijdrage ter dekking van de algemene kosten in rekening worden gebracht.

 • Indien Moodz Spa & Resort op verzoek van de Klant technische en andere apparatuur van derden ter beschikking stelt, handelt Moodz Spa & Resort in naam, op gezag en voor rekening van de klant.

De klant is verantwoordelijk voor de zorgvuldige behandeling van deze uitrusting en voor de correcte teruggave ervan. De klant vrijwaart Moodz Spa & Resort tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de terbeschikkingstelling van deze apparatuur.

Indien de Klant zijn eigen elektrische uitrusting wenst te gebruiken en deze wil aansluiten op het elektriciteitsnet van Moodz Spa & Resort, is hiervoor de schriftelijke toestemming van Moodz Spa & Resort vereist. Elke storing of schade aan de technische uitrusting van Moodz Spa & Resort veroorzaakt door het gebruik van de uitrusting van de klant komt ten laste van de klant, tenzij de schade onder de verantwoordelijkheid van Moodz Spa & Resort valt.

De kosten voor elektrische stroom veroorzaakt door het gebruik van de apparatuur van de klant kunnen door Moodz Spa & Resort worden berekend en aangerekend in de vorm van een forfaitaire vergoeding.

Indien de apparatuur van Moodz Spa & Resort ongebruikt blijft doordat de klant zijn eigen apparatuur gebruikt, kan Moodz Spa & Resort een vergoeding voor storingen in rekening brengen.

Storingen aan de door Moodz Spa & Resort ter beschikking gestelde apparatuur, zowel technische als andere, dienen zo onmiddellijk te worden verholpen. Tenzij Moodz Spa & Resort verantwoordelijk is voor deze storingen, heeft de klant geen recht op inhouding of vermindering van betalingen.

Alle stukken en andere voorwerpen van de klant, met inbegrip van persoonlijke voorwerpen, worden op risico van de klant meegenomen naar de ruimtes van het evenement van Moodz Spa & Resort.

Moodz Spa & Resort is niet aansprakelijk voor verlies, vernietiging of schade, noch voor financieel verlies, behalve in geval van grove nalatigheid of opzet van Moodz Spa & Resort. Deze bepaling geldt niet voor schade als gevolg van verwondingen aan leven, lichaam of gezondheid.

De door de klant meegebrachte versieringen moeten voldoen aan de brandvoorschriften. Moodz Spa & Resort heeft het recht hiertoe officiële documentatie te vragen. Bij het ontbreken van deze documentatie is Moodz Spa & Resort gerechtigd om de door de klant meegebrachte voorwerpen op kosten van de klant uit zijn ruimten te verwijderen. Om eventuele schade te vermijden, dient de klant de nodige afspraken te maken met Moodz Spa & Resort alvorens zijn voorwerpen op te stellen of te bevestigen.

De door de klant meegebrachte stukken en andere voorwerpen zullen onmiddellijk na afloop van de manifestatie worden verwijderd. Doet de klant dit niet, dan is Moodz Spa & Resort gerechtigd deze voorwerpen op kosten van de klant te verwijderen.

De klant is aansprakelijk voor alle schade aan gebouwen, inrichting en meubilair veroorzaakt door afgevaardigden of bezoekers van het evenement, door zijn personeel, door andere derden in de omgeving van de klant of door de klant zelf.

Moodz Spa & Resort kan van de klant geschikte zekerheden vragen (bijv. verzekeringen, borgsommen, garanties).

Wijziging(en) algemene voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze algemene voorwaarden. Het wordt daarom aanbevolen dat u de algemene voorwaarden regelmatig raadpleegt zodat u op de hoogte bent van de doorgevoerde wijzigingen.

Over ons
Onze bedrijfsgegevens zijn te vinden op de informatie pagina via onze website www.moodz.pt.

Overig
Alle documenten kunt u inzien en downloaden op onze pagina downloads.